News Update

News in Asia

การลงนามในข้อตกลงเปิดเสรีการค้าการลงทุน

การลงนามในข้อตกลงทั้งสองเพื่อเปิดเสรีการค้าการลงทุนและบริการภายในอาเซียนเป็นไฮไลต์ของการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 25 เลขาธิการอาเซียนกล่าวว่าการลงนามในข้อตกลงทั้งสองนี้คาดว่า GDP ของ Asean จะเพิ่มขึ้น 5% ในอีก 5 ปีข้างหน้า ข้อตกลงฉบับแรกคือข้อตกลงการค้าบริการอาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานและประสิทธิภาพของกฎระเบียบ

บริการภายในภูมิภาค ในทางกลับกันจะเป็นการขยายโอกาสสำหรับการค้าบริการและการลงทุนสำหรับภาคเอกชนในภูมิภาค บทบาทของการค้าบริการในเศรษฐกิจอาเซียนกำลังทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ นายชุติมาบุญญาประภาประศาสน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวเมื่อวานนี้ระหว่างพิธีลงนาม ATISA การส่งออกบริการในอาเซียนมีมากกว่าสามเท่าจาก 113.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (3.62 ล้านล้านบาท) ในปี 2548 เป็น 360.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (11.51 ล้านล้านบาท) ในปี 2560 อย่างไรก็ตามส่วนแบ่งการค้าบริการระหว่างอาเซียนยังคงทรงตัวตลอดหลายปีที่ผ่านมา ดังนั้น ATISA จึงออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้