News Update

News in Asia

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้กับเกษตรกรที่มีรายได้ต่ำ

กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมาได้เรียกร้องให้รัฐบาลแจกจ่ายโทรศัพท์สมาร์ทโฟนต้นทุนต่ำฟรีและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้กับเกษตรกรที่มีรายได้ต่ำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างฐานข้อมูลเพื่อปรับค่าใช้จ่ายของโครงการนี้ การเข้าใช้อินเทอร์เน็ตฟรีจะนำไปสู่การสร้างฐานข้อมูลซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและการวางแผนเนื่องจากเกษตรกรและกลุ่มอื่น ๆ

ควรให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอาชีพและความสนใจของพวกเขารวมทั้งภูมิอากาศแหล่งน้ำการเพาะปลูก และข้อมูลอื่น ๆ ในขณะเดียวกันเดชาเจริญสุขแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เขียนไว้ใน Facebook ว่าแผนของรัฐบาลที่จะให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตฟรีแก่ผู้มีรายได้น้อยเป็นเวลา 6 เดือนควรได้รับประโยชน์จากการสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับเกษตรกรและกลุ่มรายได้ต่ำอื่น ๆ