News Update

News in Asia

ตึกถาวรวัตถุ

ตึกสวยเด่นด้วยลักษณะอาคารยอดปรางค์ 3 ยอด บริเวณถนนหน้าพระธาตุใกล้สนามหลวง ชวนให้เข้าไปเยี่ยมชมความงดงามมีชื่อว่า ตึกถาวรวัตถุ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ตึกแดง” ซึ่งแต่เดิมตึกนี้ เคยเป็นหอสมุดแห่งชาติ โดยรัชกาลที่ 5 ได้โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2448 เพื่อให้เป็นที่เล่าเรียนของพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย จนในเวลาต่อมาได้โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งมหาธาตุวิทยาลัยขึ้น ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

ปัจจุบันที่นี่จึงกลายเป็นที่จัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 5 ซึ่งภายในแบ่งส่วนนิทรรศการออกเป็น 7 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 “ห้องปิยมหาราช” จัดแสดงเนื้อหา ภาพพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจที่สำคัญ รวมทั้งอัญเชิญพระบรมราโชวาทในวาระต่างๆ มาไว้ในส่วนนี้ ส่วนที่ 2 “ห้องราชเคียงประชา” จัดแสดงพระราชกรณียกิจที่ยังผลให้คนไทยมีความเสมอภาคในสังคม โดยเฉพาะการเลิกทาส ทำให้ราษฎรไทยเป็นไทแก่ตัว ส่วนที่ 3 “ห้องธำรงเอกราช” จัดแสดงพระบรมราชวิเทโศบาย ในการเจริญพระราชไมตรีกับต่างประเทศ ช่วยให้ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตการณ์ทางการเมือง จากยุคล่าอาณานิคม ส่วนที่ 4 “ห้องสยามใหม่” จัดแสดงการวางรากฐานกิจการด้านสาธารณูปโภคของไทย พื้นฐานสำคัญในการพัฒนาชาติ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand