News Update

News in Asia

นอ.ห่วง “พิษสุนัขบ้า” คร่าชวตคนกรุง สถิติ 20 ปีตายแล้ว 71 ราย

กลุ่มงานระบาดวิทยา กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย (สนอ.) ได้รวบรวมข้อมูลของจำนวนผู้ป่วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาที่สำคัญ โดยพบว่ามี 5 โรคสำคัญคือ โรคอุจจาระร่วง ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม และพิษสุนัขบ้า

ทั้งนี้ คนกรุงเทพฯ ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงมากที่สุด จำนวน 43,813 คน คิดเป็นอัตราป่วย 768.46 ต่อแสนประชากร รองลงมาโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 14,307 คน คิดเป็นอัตราป่วย 250.64 ต่อแสนประชากร อันดับ 3. โรคไข้เลือดออก จำนวน 10,525 คน คิดเป็นอัตราป่วย 184.60 ต่อแสนประชากร โรคปอดบวม จำนวน 7,906 คน คิดเป็นอัตราป่วย 138.67 ต่อแสนประชากร ไข้หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ จำนวน 6,504 คน คิดเป็นอัตราป่วย 114.08 ต่อแสนประชากร โรคสุกใส จำนวน 4,840 คน คิดเป็นอัตราป่วย 84.89 ต่อแสนประชากร อาหารเป็นพิษ จำนวน 4,094 คน คิดเป็นอัตราป่วย 71.81 ต่อแสนประชากร โรควัณโรค จำนวน 3,262 คน คิดเป็นอัตราป่วย 57.21 ต่อแสนประชากร โรคตาแดง 3,078 คน คิดเป็นอัตราป่วย 53.99 ต่อแสนประชากร โรคมือ เท้า ปาก จำนวน 2,821 คน คิดเป็นอัตราป่วย 49.48 ต่อแสนประชากร

รายงานข่าวระบุด้วยว่า ทั้งนี้สาเหตุที่มีผู้ป่วยเป็นโรคอุจจาระร่วงมากนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากประชาชนมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร โดยเฉพาะพฤติกรรมส่วนบุคคลไม่เหมาะกับการประกอบอาหาร เช่น เล็บมือไม่สะอาด ไม่ตัดเล็บ ชอบเคาะ แกะ เกา ศีรษะ หู รูจมูก มีแผลที่มือแล้วไม่สวมถุงมือเวลาสัมผัสอาหาร หรือล้างมือไม่สะอาดหลังเข้าห้องน้ำ เหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนในอาหาร ซึ่งทำให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงเป็นโรคอุจจาระร่วงได้ อย่างไรก็ตามกลุ่มงานระบาดวิทยา กองควบคุมโรคติดต่อ จะเฝ้าระวังโรคอุจจาระร่วง โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก โรคปอดบวม และโรคพิษสุนัขบ้า เป็นพิเศษ แต่ที่น่าเป็นห่วงคือโรคพิษสุนัขบ้า ที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตในปี 53 จำนวน 7 ราย ซึ่งเมื่อตรวจสอบย้อนหลังไป 20 ปี พบว่า ผู้ที่ถูกสุนัขกัดจนได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้า 71 ราย ไม่ไปพบแพทย์ทันที ส่งผลให้ทั้ง 71 ราย เสียชีวิตทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 96 ส่งผลให้ต้องมีการเฝ้าระวังโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จึงขอฝากไปยังประชาชนว่าอย่านิ่งนอนใจเมื่อถูกสุนัขกัด ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรักษา ตรวจดูอาการและเชื้อโรคอย่างละเอียด