News Update

News in Asia

ปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและการค้ามนุษย์ในประเทศ

นายธัญญะนิธิธรรมกุลหัวหน้าแผนกอนุรักษ์กล่าวว่าในฐานะสมาชิกอนุสัญญา CITES (อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยสัตว์ป่าและพืชพรรณพฤกษาที่ใกล้สูญพันธุ์) ประเทศไทยมีเจตจำนงที่จะปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและการค้ามนุษย์ในประเทศ ฝ่ายฯ ได้มีมาตรการในการตอบโต้กับกิจกรรมต่างๆรวมถึงการจัดตั้งกองกำลังพิเศษของเยียวดอง

หน่วยงานดังกล่าวได้จับกุม 79 คนที่ถูกจับกุมในข้อหากระทำผิดถึง 81 คนและจับสัตว์ป่าเกือบ 1,000 ชนิดรวมทั้งซากสัตว์ป่าอีก 600 ชนิดด้วย กรมยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่อต้านการค้าสัตว์ป่าอื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหานี้ นอกจากนี้ยังเป็นการสำรวจความร่วมมือออนไลน์ด้วยวิธีการอื่นที่ได้รับการสำรวจเพื่อช่วยปัดเป่าการกระทำดังกล่าว