News Update

News in Asia

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดูพุทธและเชน

Petra, Ellora ถูกแกะสลักจากภูเขาในพื้นที่ Maharashtra แต่สิ่งนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด วัดประกอบด้วยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดูพุทธและเชนที่สร้างขึ้นเมื่อกว่า 400 ปีโดยเริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 ที่น่าประทับใจที่สุดคือชื่ออย่างเป็นทางการของ Cave 16 ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างไม่เป็นทางการว่า Kailasa และทั้งวัดได้รับการแกะสลักจากหน้าหินขนาดใหญ่

ประตูทางเข้าแบบสองชั้นนำไปสู่ลานภายในล้อมรอบด้วยแนวอาเขตสามชั้นเรียงรายไปด้วยเสา อาคารนี้มีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของ Parthenon ภายในภาพของเทวรูปฮินดูถูกแกะสลักจากหินที่มีรูปปั้นขนาดสองช้างในลาน