News Update

News in Asia

เกาหลีใต้ยืนยันการพบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรรายแรกของประเทศ

เกาหลีใต้ยืนยันการพบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรกรณีแรกของประเทศ หลังพบหมู 5 ตัวที่ฟาร์มใกล้ชายแดนเกาหลีเหนือตายเพราะโรคดังกล่าว และกลายเป็นประเทศล่าสุดที่พบโรคดังกล่าว

การยืนยันการพบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในเกาหลีใต้ มีขึ้นหลังจากก่อนหน้านั้นประมาณ 3 เดือน เกาหลีเหนือได้แจ้งต่อองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศว่า มีหมูหลายสิบตัวตายที่ฟาร์มใกล้ชายแดนจีนตายเพราะโรคดังกล่าว และในเดือนมิถุนายน เกาหลีใต้ก็ยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ว่าอาจเกิดการระบาดข้ามพรมแดนมายังเกาหลีใต้ได้

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรไม่เป็นอันตรายต่อคน แต่จะทำให้เกิดอาการเลือดออกในหมูและตาย โดยในขณะนี้ยังไม่มียาต้านหรือวัคซีนป้องกัน